شنبه تا چهارشنبه

08:00 الی 17:00

تهران

تهران - میدان ولی عصر (عج)
تلفن تماس : ۰۲۱۹۹۸۸۷۷۶۶
ایمیل: koncrete@mail.com

مشهد

تهران - میدان ولی عصر (عج)
تلفن تماس : ۰۲۱۹۹۸۸۷۷۶۶
ایمیل: koncrete@mail.com

تبریز

تهران - میدان ولی عصر (عج)
تلفن تماس : ۰۲۱۹۹۸۸۷۷۶۶
ایمیل: koncrete@mail.com

اصفهان

تهران - میدان ولی عصر (عج)
تلفن تماس : ۰۲۱۹۹۸۸۷۷۶۶
ایمیل: koncrete@mail.com